Huishoudelijk Reglement

Artikel 1
Dit reglement regelt het bestuur en de activiteiten van de vereniging voor zover de Statuten hierin niet voorzien.

Artikel 2
De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Tafeltennisbond, hierna genoemd NTTB (Statuten artikel 3c).

LEDEN

Artikel 3
Ter nadere invulling van het in artikel 5 van de Statuten bepaalde over “leden” hieronder de definiëring daarvan.

Recreanten zijn niet aan competitie deelnemende leden. Seniorleden  zijn zij, die op één januari van het lopende vereniging jaar de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt. Welpen, pupillen, kadetten en junioren vormen de jeugdleden.

 1. Junior zijn zij die op één januari van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt en op dat moment ouder zijn dan vijftien jaar.
 2. Kadetten zijn zij die op één januari van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van vijftien jaar nog niet hebben bereikt en op dat moment ouder zijn dan dertien jaar.
 3. Pupillen zijn zij, die op één januari van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van dertien jaar nog niet hebben bereikt en op dat moment ouder zijn dan elf jaar.
 4. Welpen zijn zij, die op één januari van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van elf jaar nog niet hebben bereikt (Statuten artikel 5.1).

Artikel 4

 1. Zolang de vereniging verbonden is met een sponsor, is het geen enkel lid toegestaan in het kader van zijn sportbeoefening betrokken te zullen zijn of worden bij enige vorm van publiciteit voor derden.
 2. Dit geldt niet indien:
  1. de sponsor schriftelijk toestemming heeft verleend;
  2. deze vorm van publiciteit plaatsvindt binnen het kader van de door of namens de (internationale) sportbond, waarbij de vereniging is aangesloten, georganiseerde(internationale) bonds- en/of districtswedstrijden.

Artikel 5
Elk lid is verplicht tijdens competitiewedstrijden, toernooien en andersoortige wedstrijden waaraan hij deelneemt als speler van de vereniging, het officiële clubtenue te dragen.

Artikel 5a
De ouders of voogden van jeugdleden worden geacht, voor zover zij daartoe in staat zijn, hun zoon of dochter bij uitwedstrijden te begeleiden.

Artikel 6

 1. Het aanmelden als lid geschiedt door inlevering van een daartoe getekend inschrijfformulier bij het bestuur. Voor minderjarigen dient een wettelijke vertegenwoordiger mee te tekenen.
 2. Het bestuur kan personen, onder opgaaf van redenen, het lidmaatschap weigeren (Statuten artikel 6.2).
 3. Een kennisgeving van aanneming als bedoeld in artikel 6 lid 1, van de Statuten wordt geacht te zijn gegeven indien binnen zes weken geen weigering is ontvangen.

STRAFFEN

Artikel 7

 1. De vereniging kent voor haar leden de volgende straffen:
  1. ontzetting;
  2. opzegging namens de vereniging;
  3. schorsing;
  4. berisping;
  5. geldboetes.

  De straffen kunnen voorwaardelijk en onvoorwaardelijk zijn.

  Elk lid dat in de competitie speelt dient zich tenminste 24 uur van tevoren bij de daartoe aangewezen persoon te melden wanneer hij verhinderd is om in een wedstrijd uit te komen.

 2. Boeten die de NTTB oplegt aan de vereniging dienen voor zover het nalatigheid en/of overtredingen van NTTB bepalingen door de leden betreft, door de leden aan de vereniging te worden terugbetaald (Statuten artikel 3, lid c).

Artikel 8

 1. De straffen, genoemd in artikel 7, met uitzondering van die onder B, kunnen worden opgelegd bij overtreding van de in de Statuten of in dit reglement of door het bestuur vastgestelde regelingen, alsmede bij handelingen door de leden verricht, die de vereniging op onredelijke wijze benadelen (Statuten artikel 7, lid 1c en 1d).
  Voor opzegging namens de vereniging: Statuten artikel 7, 1c.
 2. Alle boeten moeten worden voldaan binnen een maand na oplegging. Bij het niet voldoen binnen deze termijn wordt het desbetreffende lid geschorst totdat de boete is voldaan.

EINDE LIDMAATSCHAP

Artikel 9
De onmiddellijke opzegging zoals bedoeld in artikel 7 lid 3 van de Statuten geschiedt schriftelijk of mondeling met een later te geven schriftelijke bevestiging.

GELDMIDDELEN

Artikel 10

 1. Contributie en de daarin begrepen bondscontributie dienen voor de daarvoor door het bestuur vastgestelde tijdstippen te worden betaald.
 2. De volgende contributie groepen, worden onderscheiden:
  1. competitiespelers senioren NTTB en/of UBT;
  2. recreanten senioren;
  3. competitiespelers junioren, kadetten en pupillen;
  4. competitiespelers welpen;
  5. recreanten jeugd.

VERENIGINGSBESTUUR EN DAGELIJKS BESTUUR

Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden. De actuele samenstelling is voor ieder zichtbaar opgehangen in de speelzaal. Tevens staan daarop de commissies die onder zijn of haar verantwoording vallen.

Een van de bestuursleden neemt namens het bestuur zitting in de overkoepelende Stichting Sport Wat, welke verantwoordelijk is voor het totale gebouwbeheer.

Artikel 11

 1. Het verenigingsbestuur is samengesteld uit een voorzitter die meerderjarig is, een secretaris, een penningmeester, en een of meer toegevoegde bestuursleden (Statuten artikel 9.1).
 2. Het verenigingsbestuur en het dagelijks bestuur nemen besluiten bij meerderheid van stemmen (Statuten artikelen 10.3 en 13).
 3. Naast de in artikel 12 van de Statuten genoemde bestuurstaken, behoort het tot de taak van het verenigingsbestuur verder alle besluiten te nemen en regelingen te treffen die het noodzakelijk acht in het belang van de vereniging.
  Dit geldt, binnen de grenzen van zijn bevoegdheid, ook voor het dagelijks bestuur (Statuten artikel 13).

Artikel 12

Vertegenwoordigers van de vereniging kunnen zich door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen (Statuten artikel 12.6).

BESTUURSFUNCTIES

Artikel 13
De voorzitter:

 1. Is, indien het verenigingsbestuur de vereniging vertegenwoordigt de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.
 2. Kan het recht doen gelden dat alle voor het bestuur bestemde stukken voor inzage te zijner beschikking worden gesteld en dat alle uitgaande stukken mede door hem worden ondertekend.
 3. Stelt in overleg met de overige bestuursleden een 5 jaren Beleidsplan op ziet erop toe dat de daarin gestelde doelen gaandeweg worden ingevuld en verantwoord de voortgang naar de ALV (algemene ledenvergadering).
 4. Leidt vergaderingen, overziet het; functioneren van de diverse commissies, navolging actiepunten, navolging van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, heeft een innoverende taak, en is contactpersoon naar sponsoren.
 5. Ziet erop toe dat er wordt gezorgd voor een passende reactie van de vereniging bij “lief en leed” van de leden.

Artikel 14
De secretaris:

 1. Is verantwoordelijk voor het voeren, navolgen en distribueren van de correspondentie, de maandplanning, archivering, het uitschrijven van vergaderingen en het uitbrengen van jaarverslagen.
 2. Is verantwoordelijk voor het sleutelbeheer alsmede de toegangscodes voor de geautoriseerde sleutelhouders.
 3. Heeft de Commissie PR en Website beheer in de portefeuille.
 4. Is verantwoordelijk voor het beheer van de zaal toegangscodes en het beheren van de (genummerde) zaalsleutels.

Artikel 19, lid 2 van de Statuten regelt het notuleren van de vergaderingen en artikel 10, lid 2 van de Statuten regelt dat op andere vergaderingen.

Artikel 15
De penningmeester:

 1. Is belast met de werkzaamheden die in het algemeen geacht kunnen worden te behoren tot het financieel beleid van de vereniging.
 2. Is verantwoordelijk voor het tijdig innen en afdragen van gelden en voor de financiële administratie van de vereniging.
 3. Zorgt voor subsidie aanvragen en afhandeling, factureert gelden voor advertenties en reclameborden.
 4. Draagt zorg voor een goede ledenadministratie; meldt mutaties aan de redactie van het clubblad Punt-Uit alsmede lopende verjaardagen.
 5. Overlegt op verzoek van de door de ALV jaarlijks benoemde Kascommissie alle door hen gewenste financiële bescheiden.
 6. Brengt eens per jaar op de algemene leden vergadering een zo volledig mogelijk schriftelijk verslag uit over de financiële positie van de vereniging en haar financiële gang van zaken. (Statuten artikel 12, 1a en 1b).

Alle uitgaven ≥ € 250,- die voor of namens de vereniging worden gedaan, dienen te zijn gedekt door een betalingsbewijs. Bijzondere uitgaven (die niet zijn benoemd in de jaarlijks vastgestelde begroting) behoeven naast de handtekening van de penningmeester ook de handtekeningen  van twee van de drie gemachtigden, zijnde de voorzitter en de secretaris.

Artikel 16
Bestuurslid seniorenspelers:

 1. Is lid van het Bestuur regelt de contacten met de wedstrijdleider van de NTTB en draagt er zorg voor dat de leden aan de wedstrijden, georganiseerd door de NTTB, kunnen meedoen.
 2. Registreert wie er deelneemt aan de competitie en toernooien en stelt de teams samen alsmede bemanning van de bar door de competitie spelers, hij verstrekt daartoe voor aanvang van de competitie een schema.
 3. Houdt bij of de competitie spelers een IVA certificaat hebben gehaald en afgegeven.
 4. Coördineert in samenwerking met de wedstrijdsecretaris UBT de zaalbezetting.

Bestuurslid jeugd:

 1. Is lid van de Technische Commissie en stelt in overleg met de betreffende leden daarvan teams samen die deelnemen aan de competitie  en toernooien. Onderhoud de contacten met de diverse bij de jeugd betrokkenen en overlegt met ouders/verzorgenden over vervoer en barbezetting.

PERSONEN VAN BUITEN DE VERENIGING  (TRAINER (S)
Artikel 17

 1. Het verenigingsbestuur kan, naast de eigen daartoe opgeleide leden,  een (externe)trainer aanstellen, die is belast met de speltechnische zaken betreffende trainingen en wedstrijden. Voor het effectueren van deze aanstelling dient een kopie VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) te zijn overlegd aan de secretaris.
 2. De door de trainer noodzakelijk geachte regelingen dienen aan de leden kenbaar gemaakt te worden.
 3. De trainingstijden, deelnemers aan de diverse groepen worden vermeld in het clubblad alsmede de website.
  De trainer is verantwoording schuldig aan het verenigingsbestuur en dient, indien het verenigingsbestuur dit nodig oordeelt, de bestuursvergadering bij te wonen.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18
Het in artikel 17, lid 4, van de statuten genoemde verzoek dient een opgave van de te behandelen onderwerpen te bevatten.

Artikel 19
Tenminste drie stemgerechtigde leden kunnen aan het bestuur het verzoek richten om een bepaald punt op de agenda van de algemene vergadering te plaatsen, aan welk verzoek het bestuur gehoor dient te geven (Statuten artikel 21).

Artikel 20

 1. Bij schriftelijke stemming, zoals bedoeld in artikel 20, lid 7, van de Statuten, wordt door de voorzitter een stembureau benoemd, bestaande uit drie leden, dat belast wordt met de vaststelling van het stemresultaat, dat bestaat uit alle geldig uitgebrachte stemmen. (Statuten artikel 20).
 2. Ondertekende en/of niet behoorlijk ingevulde en blanco stembiljetten worden niet meegeteld bij de bepaling van het aantal geldig uitgebrachte stemmen (Statuten artikel 20, lid 4 en 7)

Artikel 21
Ereleden die niet tevens gewoon lid zijn, hebben een adviserende stem, die voor de stemming wordt uitgebracht (Statuten artikel 18).

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 22

 1. De leden worden geacht Statuten en Huishoudelijk reglement te kennen. Publicatie daartoe op de website. Tevens wordt ieder lid geacht kennis te hebben genomen van de bestuursbesluiten en officiële mededelingen die bekend zijn gemaakt.
 2. Deze mededelingen en bestuursbesluiten dienen aangehaald te worden in het jaarverslag der vereniging.

Artikel 23
Besluiten tot het voorleggen van een wijziging van het Huishoudelijk reglement dienen te worden genomen in een algemene vergadering met een meerderheid van tenminste ⅔ van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 24
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het verenigingsbestuur.

De Secretaris