Algemene Leden Vergadering 2018

Donderdagavond 25 Oktober heeft de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) plaatsgevonden. Ondanks de Herfstvakantie was er nog een behoorlijke opkomst, het toegekende belang van deze ALV daarmee weer eens onderstrepend.

De zitting werd vooraf gegaan door een in memoriam vanwege het totaal onverwachte overlijden van gewaardeerd lid en enthousiast vrijwilliger; Michel Velgersdijk. Met een toepasselijke stilte werd hij herdacht.

Naast de zaken die zich in 2018 hebben voorgedaan en de stand van zaken rond de invulling van het Beleidsplan waren er ook bestuurlijke wisselingen aan de orde, waar de ALV zich over uit moest spreken.

Allereerst de herbenoeming van Penningmeester Hans Beekman, die unaniem door de raad werd herkozen. Hans maakte wel bekend dat de komende 3 jaar afsluitend zullen zijn, om daarmee een uiteindelijk, als de gezondheid het tenminste toelaat, een dan 18 jarig bestuur schap af te ronden. De ALV bedankt hem alvast met een waarderend applaus.

De bestuurlijke voordracht tot Erelid van de aftredende secretaris Peter Beekman, clubman bij uitstek, maar vooral vanwege zijn veelzijdige inzet zowel (als bestuurslid en sportief) werd unaniem door de leden ondersteund. Met een beeldje (petje af) en een fles wijn werd hij oprecht bedankt voor zijn betrokkenheid, geïllustreerd als langst zittend (21 jaar=7 zitting periodes) bestuurslid ooit. Peter treedt toe tot de Eregalerij van Wo Timofeeff (†), Loek van Driel (†), van de oorspronkelijke vereniging en Piet Duijndam, Wilko Huiden, Ereleden van na het succesvol samengaan van de Haagse en Wateringse tak (medio 2019 vieren wij alweer het 25 jarig jubileum). De voordracht van de inmiddels door Peter al enige tijd ingewijde Harry de Gier werd door de raad met applaus ondersteund.

Vervolgens was het benoemen van “Vrijwilliger van het jaar” aan de orde. De voorzitter prees vooral het toegenomen aantal vrijwilligers, helemaal passend in het Beleidsplan maar vooral illustrerend wat het woord “Vereniging” inhoudt. Uit de vele kandidaten werd dit jaar Lenie Heijnen gekozen. En passant werd haar echtgenoot Hans ook bedankt voor zijn gewaardeerde inzet.

De voorzitter bedankte rond 22.00hr alle aanwezige leden voor hun gewaardeerde inzet en bijdrage, waarna met een afsluitend drankje de aanloop naar een naar wij streven een even succesvol 2019 is ingezet.